• BAN GIÁM HIỆU
  • CHI BỘ ĐẢNG
  • BCH CÔNG ĐOÀN
  • ĐOÀN - ĐỘI
  • GIÁO VIÊN
BAN GIÁM HIỆU
STTHọ Và TênThông tin
1
Phạm Anh Quang
 Chức danh:Hiệu trưởng
 Điện thoại:0978196113
 Email:anhquangtpdx@gmail.com
2
Hoàng Thị Lan
 Chức danh:Phó hiệu trưởng
 Điện thoại:0982771825
 Email:Hoanglanamap@gmail.com