Pham Anh Quang
Kết quả sự ủng hộ quỹ "Tiếp bước đến trường" tính đến ngày 30/8/2021